Nota prawna

Regulamin użytkowana serwisu kancelariafrankowicz.pl

Niniejszy Regulamin stanowi wykonanie obowiązków, o których mowa w:

 1. rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (tj. Dz. Urz. UE.L Nr 119 z późn. zm.)
 2. ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 3. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
 4. ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.),
 5. ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
 6. ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej www.kancelariafrankowicz.pl jest Tomasz Rębelski, ul. Ludwika Kondratowicza 59/74, 01-756 Warszawa (dalej: „Kancelaria”).
 2. Regulamin określa warunki korzystania ze strony internetowej Kancelarii, w tym warunki korzystania z usług Kancelarii świadczonych w formie elektronicznej.
 3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.kancelariafrankowicz.pl w formie umożliwiającej nieodpłatne utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika, korzystającego ze strony Kancelarii w celach niekomercyjnych.
 4. Dostęp i korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza bezwarunkową akceptację zasad jej użytkowania. W przypadku braku zgody na stosowanie poniższych zasad, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony.

§ 2
Polityka cookies

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Kancelaria jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Kancelaria może wykorzystywać pliki cookies w celu:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.
  2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.
  3. możliwości logowania do serwisu.
  4. utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
 5. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawionych na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.
 6. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

§ 3
Dane osobowe

 1. W odniesieniu do danych osobowych podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem niniejszej strony, Kancelaria pełni funkcję Administratora danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. “RODO”. Danymi takimi mogą być w szczególności imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej podawany w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce kontakt oraz w związku z zapisaniem się do usługi newsletter w zakładce newsletter.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to zgoda Użytkownika oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu udostępnienia usługi newslettera zawierającej publikacje i wypowiedzi dla mediów prawników Kancelarii, informacje na temat istotnych zmian legislacyjnych bądź faktów wpływających na branżę lub prowadzone postępowania (tzw. alerty prawne) oraz komentarze prawników Kancelarii w tym zakresie, aktualności z działalności Kancelarii, w tym informacje o interesujących rozstrzygnięciach w sprawach prowadzonych przez prawników Kancelarii (podstawa przetwarzania danych to zgoda Użytkownika na korzystanie z usługi newslettera). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na udostępnianie mu usługi newslettera lub do czasu zakończenia świadczenia usługi przez Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie lub otrzymywać usługę newslettera. Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Użytkownikowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  2. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które drogą elektroniczną będą udostępniane nieodpłatnie.
  3. prawo żądania sprostowania (nieprawidłowych) lub uzupełnienia (niekompletnych) danych osobowych.
  4. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”).
  5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych do ich przechowywania.
  6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację Usługobiorcy.
  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. W celu skorzystania z praw wskazanych w ust. 5, należy skontaktować się z Administratorem (biuro@kancelariafrankowicz.pl). Organem nadzorczym właściwym do rozpoznania skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych pomocą prawną Kancelarii zostanie przesłana automatycznie w odpowiedzi na każde wysłane pytanie.
 8. Administrator stosuje niezbędne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione.

§ 4
Prawa autorskie

 1. Cała zawartość niniejszej strony internetowej jest własnością Kancelarii i pozostaje pod ochroną prawa autorskiego. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią reklamy.
 2. Użytkownik ma prawo kopiować treści umieszczone na niniejszej stronie internetowej tylko i wyłącznie dla osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Jakiekolwiek wprowadzanie zmian i dalsze powielanie są zabronione.
 3. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika będzie on zobowiązany do naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
 4. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których te linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników strony.

§ 5
Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się kancelariafrankowicz.pl:
  1. podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza).
  2. posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych, umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
 2. Ze względu na ograniczenia techniczne, niezależne od Kancelarii, nie jest zagwarantowane, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Jednocześnie Kancelaria pragnie poinformować, że nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem portalu, systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Kancelaria nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez użytkownika, a związane z wykorzystaniem informacji zawartych na stronie.
 4. Kancelaria dołoży starań, aby informacje w sieci oraz transmisja danych za pomocą Internetu nosiły znamiona bezpiecznych, tzn. aby przesyłanie informacji odbywało się z zachowaniem poufności, całości i kompletności przesyłanych danych.
 5. Wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Ze względów technicznych nie ma gwarancji, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie, w jakiej zostały wysłane, ani że transmisja danych odbywać się będzie bez żadnych przerw oraz wad technicznych.
 6. Zakazane jest wprowadzanie danych i dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem, w szczególności danych niezgodnych ze stanem faktycznym, wprowadzającym w błąd lub poświadczających nieprawdę. W przypadku wykrycia przez Kancelarię wiadomości i informacji noszących znamiona bezprawnych Kancelaria jest uprawniona do uniemożliwienia użytkownikowi dostępu do tych danych.
 7. Użytkownicy powinni podejmować działania w celu ochrony bezpieczeństwa łączności, na przykład przez zastosowanie szczególnych rodzajów oprogramowania lub technologii kodowania. Użytkownicy powinni być świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem ze strony, którymi są przede wszystkim różnego rodzaju ingerencje osób trzecich.
 8. Kancelaria poprzez stronę kancelariafrankowicz.pl nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą Strony.
 2. Reklamacja przesyłana jest przez użytkownika do Kancelarii w postaci elektronicznej na adres e-mail: biuro@kancelariafrankowicz.pl.
 3. Kancelaria rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji Kancelaria wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. Ze względów technicznych może dojść do nieprawidłowości w działaniu lub awarii uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z niniejszej strony.
 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności strony spowodowane z ww. przyczyn oraz innych przyczyn niezależnych od Kancelarii.
 3. Kancelaria zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Kancelarii.
 4. Wszelkie uwagi, komentarze, reklamacje oraz pytania dotyczące działania strony można kierować pod adres e-mail: biuro@kancelariafrankowicz.pl

Masz kredyt we frankach? Szukasz specjalistycznej pomocy prawnej? Chcesz odzyskać swoje pieniądze?

Zadzwoń pod numer tel. (+48) 579-220-097

%d